תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש ותקנון האתר

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 1. כללי
  • אתר Giftush (להלן: "האתר") מופעל על-ידי צוות הנהלת Giftush (להלן: "Giftush"), ובמסגרתו ניתן לקבל רעיונות ולצפות בתכני לימוד והדרכה ביצירת מתנות בהכנה עצמית, לרכוש מוצרים, מתנות וימי כיף באופן מקוון, וכן לרכוש שוברי מתנה שונים. בנוסף מאפשר האתצר לבעלי ‏עסקים לפרסם ולמכור את מוצריהם ושירותיהם באמצעות האתר (להלן: "השירותים").
  • כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 2. השימוש באתר
  • שימוש על-ידי המשתמש הפרטי – המשתמש הפרטי יכול לעשות שימוש חופשי באתר, להנות מן הרעיונות המובאים בו, לעיין במידע המצוי בו ולרכוש מוצרים ושירותים מאתרי המשנה (Mini-Sites) שבאתר, או מאתרים אליהם מפנה האתר, והכל ללא תשלום ל-Giftush. כמו כן ניתן לרכוש מוצרים או שירותים (לרבות שוברי מתנה) ישירות מאתר Giftush, אשר מחירם מצוין באתר).
  • שימוש על-ידי בתי עסק – בתי-עסק יכולים לפרסם את מוצריהם או שירותיהם באתר. כמו כן יכולים בתי עסק להקים אתר משנה (Mini-Site) באתר, אשר בו תרוכז מכירה מקוונת של מוצריהם ושירותיהם. מחירוני הפרסום והקמת אתרי המשנה, ותנאי התשלום, יהיו כפי שתקבע Giftush מדי פעם ופעם.
  • רכישת שירותי האתר על-ידי בתי-העסק
   • בתי העסק יכולים לרכוש את שירותי האתר כאמור באחת מן הדרכים שלהלן:
  • מנוי – באמצעות מנוי לתקופה שאינה קצובה (בתשלום חודשי, שנתי או תקופה אחרת שתפורט) לפי המחירים כפי שיעודכנו מעת לעת על-ידי Giftush. תשלום עבור מנוי מתמשך ייגבה בתחילת כל תקופת תשלום עבור התקופה הקרובה. המנוי יתחדש באופן אוטומטי מדי תקופת תשלום, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בחידושו. Giftush תהא רשאית לעדכן מדי פעם ופעם את סל המוצרים המוצע במנוי המתמשך, וזאת בהודעה מראש טרם תקופת המנוי הבאה. סיום המנוי יכנס לתוקף בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנתקבלה ההודעה, אלא אם ביקש הלקוח לסיים המנוי מאוחר יותר. Giftush תשיב ללקוח את החלק היחסי של דמי המנוי למן כניסת ביטול המנוי לתוקף ועד לסיום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי. ההשבה כאמור הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת כל תשלום, הצמדה, מס, ריבית, או תוספת כלשהי אחרת, קיימים ו/או עתידיים, ולא ישתנו, לרבות במקרים של עליות ו/או ירידות בשיעורי המיסים, שינויי ריביות, מדדים ו/או בשל כל שינוי אחר.
  • פר הקלקה – תשלום עבור כל הקלקה של משתמש על פרסומי בית העסק באתר. תשלום בגין מסלול פר-הקלה ייגבה אחת לחודש, לפי מכפלת המחיר פר-הקלקה במספר ההקלקות של משתמשים באתר על פרסומי בית-העסק באתר, במהלך החודש שחלף. רישומי Giftush בקשר עם מספר ההקלקות כאמור יהוו ראיה לאמיתותן, וייחשבו סופיים כל עוד לא העיר על כך בית העסק במסגרת 7 ימים לאחר קבלת חשבון ההעסקה המתאים.
  • פר לידים (sales lead) תשלום עבור כל פניה של לקוח פוטנציאלי המתעניין בשירות או במוצר המוצע למכירה ("ליד"), כתוצאה מחשיפתו לפרסומי בית העסק באתר, ובתנאי שהלקוח הפוטנציאלי השאיר פרטי התקשרות. תשלום בגין מסלול לידים ייגבה אחת לחודש, לפי מכפלת המחיר לליד במספר הפניות שקיבל בית העסק מלקוחות פוטנציאלייים כתוצאה מחשיפה לפרסומיו באתר, במהלך החודש שחלף. רישומי Giftush בקשר עם מספר הלידים כאמור יהוו ראיה לאמיתותן, וייחשבו סופיים כל עוד לא העיר על כך בית העסק במסגרת 7 ימים לאחר קבלת חשבון ההעסקה המתאים.
  • שיעור ממכירת בית העסק – תשלום המהווה שיעור ממכירות המוצרים ו/או השירותים של בית העסק, אשר נבעו מחשיפת הרוכשים לפרסומי בית העסק באתר (בין אם נרכשו באתר המשנה של בית העסק שבתוך אתר Giftush, ובין אם נרכשו ישירות מאתר בית העסק לאחר שהופנו מאתר Giftush). תשלום בגין מסלול שיעור ממכירות ייגבה אחת לחודש, לפי מכפלת שיעור הזכאות של Giftush בסך הברוטו (לפני מע"מ) של כלל הרכישות שנעשו כאמור מאת בית העסק במהלך החודש שחלף. רישומי Giftush בקשר עם סך המכירות כאמור יהוו ראיה לאמיתותן, וייחשבו סופיים כל עוד לא העיר על כך בית העסק במסגרת 7 ימים לאחר קבלת חשבון ההעסקה המתאים.  
   • סיום התקשרות ביוזמת Giftush Giftush רשאית להפסיק את השירותים המסופקים ללקוח באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר, בכל מקרה בו הלקוח לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו; ו/או אם ראתה Giftush כי קיים חשש סביר כי הלקוח לא ישלם או לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו הלקוח הפר את תנאי ההתקשרות עימו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או אם החליטה Giftush על הפסקת הפעלת האתר ו/או הפסקת תמיכה במכשיר מסויים או במערכת הפעלה מסויימת ו/או מסלול שירותים מסויים; ו/או, אם הלקוח הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב. במקרה של ביטול התקשרות ביוזמת Giftush ישלם הלקוח עבור השירותים עד למועד הביטול.
  • Giftush שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש פרטי, או בית עסק, לעשות שימוש כלשהו באתר, ככל שנמצא כי הפר את תנאי השימוש דנן.
 3. רכישת מוצרים או שירותים באתר או באתרים אליהם מפנה האתר
  • מדי פעם ופעם יוצעו באתר מוצרים או שירותים שונים המשווקים על-ידי גופים אשר Giftush משתפת עימם פעולה (בין בדרך של אתרי משנה באתר מהם ניתן יהיה לרכוש, ובין בדרך של קישורים לאתרי הגופים הנ"ל), או המשווקים על-ידי Giftush בעצמה.
  • ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מספר ת"ז וכיו"ב. אין חובה להזין פרטים אלו באתר, אלא אם מבקשים לבצע רכישות באתר כאמור.
  • לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכלו המשתמש ו- Giftushלצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של Giftush והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.
  • Giftush עושה כמיטב יכולתה לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל מידע ובכלל זה שם המוצר, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה. Giftush אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. Giftush רשאית לשנות בכל עת לעדכן את פרטי איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
  • התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את Giftush. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, ובמקרה כזה לא יחייב הדבר את Giftush). אשר על כן, כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על-פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
  • ככל שמדובר במכירת מוצרים באתר על-ידי צדדים שלישיים, או מאתרים אשר האתר מפנה אליהם, יכולים נציגי Giftush לסייע בלבד בביצוע הרכישה, אולם אין Giftush ו/או מי מטעמה אחראים להתקיימותה של העסקה, לקבלת המוצר, למשלוח תקין שלו לכתובת הרוכש, אישורי יבוא ומכס, או לתקינות המוצר עם הגעתו – והאחריות על כך תהיה על האתר או הגוף ממנו נרכש מוצר בלבד. על הרוכש לוודא כי אחריות כאמר קיימת, ואין לבצע רכישה מצדדים שלישיים ללא הסכמה לתנאי סעיף מהותי זה. הפרטים והתמונות המפורסמים באתר לגבי מפרט המוצרים כאמור ותנאיהם הם באחריות יצרני המוצרים, או בתי העסק המפרסמים מוצרים אלה באתר, בלבד. מומלץ לעיין גם בתנאי השימוש של האתרים או אתרי המשנה מהם נרכשים המוצרים כאמור.
  • Giftush תנפיק קבלה עבור רכישת המוצר או הגיפט קארד. הנפקת חשבונית מס היא ע"י בית העסק ממנו הלקוח רכש את השירותים או המוצרים. אם מדובר בבית עסק שהינו עוסק זעיר או פטור הוא אינו מחוייב בהנפקת חשבונית מס ובמקרה כזה המסמך החשבונאי היחיד שיונפק יהיה הקבלה שגיפטוש מפיקה. הנפקת חשבונית מס תעשה ע" בית העסק לאחר מימוש הגיפט קארד או אספקת מוצר המתנה שנרכש.
  • מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. Giftush תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.
  • רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל חשבון PayPal (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על Giftush), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
  • הרכישות באתר נעשות באמצעות אמצעי תשלום המפורטים באתר, כגון כרטיס אשראי וחשבון PayPal או Payme, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי או חשבון PayPal או Payme לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. Giftush מתחייבת לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.
  • Giftush רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג'.
  • Giftush שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
  • רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מאשר, כי הינו רשאי לרכוש מוצרים אלו על פי החוק.
 4. משלוח ואספקת המוצרים

סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באופן ישיר מ- Giftush ולא מאתרים אליהם מפנה האתר או מגופים המפרסמים באתר, אשר האחריות בגין משלוח ואספקת המוצרים מהם תחול עליהם בלבד.

 • השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על-ידי Giftush לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה לא מחוץ לישראל (להלן: "אזורי השירות"). אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית, בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזורי השירות, יש לבדוק ברשימה המופיעה באתר. לחברה תישמר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 • במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה של Giftush או של הספקים מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
 • Giftush עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. במצב שכזה, יתכן ש-Giftush תציע מוצר חלופי. אם יוסכם לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של ההזמנה; אחרת תבוטל ההזמנה ולא ייגבה תשלום.
 • Giftush תעשה כמיטב יכולתה כי ספק המוצרים יספק את המוצרים הנרכשים בפרק הזמן הנקוב בתחתית דף המוצר. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות עסקית). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאית Giftush לבטל העסקה.
 • Giftush לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה.
 • במקרה שיתאפשר איסוף עצמי של המוצר יעשה האיסוף בתיאום מראש מול ספק המוצר.
 • נציגי Giftush רשאים בעת אספקת המוצר לדרוש את נוכחותו של הרוכש ו/או את הצגת אמצעי התשלום בו נעשה התשלום, וכן תעודה מזהה של בעל אמצעי התשלום לצורך אימות פרטי הרוכש, ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר ו/או הצגת אישור הרכישה כתנאי למסירת המוצר.
 • שובר מתנה:
  • במקרה של של רכישת שובר מתנה, יהא מימוש השובר כפוף לתנאים המצויינים על גבי השובר, ובכלל זה אפשרויות המימוש, סך המימוש ומועד פקיעת תוקף השובר. זכות מימוש השובר תהא רק בכפוף לתשלום מלוא סך רכישתו.
  • מסירת קוד מימוש לבית העסק מהווה הסכמה למימוש השובר. לאחר מימוש שובר ביטולו ו/או החזר כספי וכל התנהלות נוספת תתבצע מול בית העסק בלבד ולפי תנאי ביטולו ושיקוליו. למען הסר ספק, מרגע  מסירת קוד מימוש השובר לבית העסק ומימוש השובר גיפטוש לא מהווה עוד צד בעסקה.
  • אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר, לא ניתן יהיה לממש השובר על מנת לשלם חוב קודם, ולא ניתן יהיה לממשו בשילוב קופוני הנחה, הנחות ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.
  • לא ניתן יהיה לשחזר שובר שאבד או נגנב.
  • שובר שלא מומש במסגרת תקופת המימוש הכתובה בו – יפקע, ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או כל פיצוי אחר בגינו.
  • לא ניתן יהיה לשלם באמצעות השובר עלויות טיפול ומשלוח.
 • לא יסופקו מוצרים שלא הועבר תשלום בגינם.
 1. ביטול עסקה והחזרת פריטים

סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באופן ישיר מ- Giftushולא מאתרים אליהם מפנה האתר או מגופים המפרסמים באתר, אשר האחריות בגין ביטול והחזרת פריטים מהם תחול עליהם בלבד.

 • על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה.
 • באפשרותו של הקונה באתר לבטל עסקאות מסויימות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
 • על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. כמו כן לא תורשה החלפה או ביטול של שירותי הארחה, נסיעה, תיירות חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות.
 • במקרה של השבת מוצר רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש. מו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.
 • לא ניתן להחזיר מוצר שבוצעה לו התקנה/הרכבה ו/או התאמה מיוחדת, אלא באישור מיוחד של Giftush .
 • כיבוד השובר שנרכש הינו באחריות בית העסק, ולא Giftush. במקרה בו בית העסק לא יכבד שוברי Giftush, יוכל הלקוח להחליף את השובר בשובר לבית עסק אחר ובסכום זהה.
 1. הקמת אתר משנה (Mini-Site) על-ידי בתי עסק
  • בתי עסק מוזמנים להקים באתר אתרי משנה (להלן: "אתר המשנה" או " “Mini-Site) על-מנת למכור בצורה מרוכזת ומקוונת את מוצריהם ושירותיהם.
  • בית העסק רשאי לקבוע תנאי שימוש לאתר ה-Mini-Site, אולם על התנאים לעלות בקנה אחד עם תנאי השימוש של אתר Giftush. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש באתר Giftush לבין תנאי השימוש של אתר המשנה של בית העסק – תגברנה הוראות תנאי השימוש של Giftush. Giftush זכאית לדרוש מבתי העסק לשנות את תקנון השימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.
  • כל פרסום של טובין מחייב את בית העסק לתאר בצורה ברורה את המוצר או השירות אותו הוא מבקש למכור, מחירו, תנאי אספקתו, מדיניות התשלום, מדיניות ההחזרה, וככל הניתן אף להציג תמונות וקישורים. הספק הוא האחראי הבלעדי לכל פרסום, תמונה, פעילות, מידע ותוכן שהעלה לאתר המשנה שבניהולו. בית העסק אחראי לכך כי יש לו את כל הרשיונות וההיתרים (לרבות כל זכויות הקניין הרוחני) לפרסומים ותמונות שהוא מעלה, והוא יפצה וישפה את Giftush בכל ומלוא נזקיה בגין כל חסרון כיס שיהיה לה עקב הפרת סעיף זה.
  • אם בחר בית העסק לפרסם את מחיר המוצר, אזי יצוין המחיר באופן ברור ומפורש, ויכלול גם מע"מ כדין. בית העסק רשאי לגבות דמי משלוח/שינוע סבירים מהמשתמש בעבור שינוע/משלוח הטובין, תוך ציון ההסכום שייגבה בצורה ברורה ומופרשת. במקרה של סתירה בין המחיר שפירסם בית העסק באתר Giftush, לבין מחיר שמפורסם באתר המשנה שלו או באתר חיצוני שלו, המחיר באתר Giftush הוא הקובע.
  • ככל שבית העסק ציין באתר המשנה כי המחיר המפורסם בו עבור מוצר מסויים הוא הטוב או הזול ביותר, אזי מתחייב בית העסק לעמוד בהגבלה זו והאחריות לכך תהא על בית העסק בלבד.
  • על בית העסק לקבל את אישור Giftush מראש ובכתב, באשר לכל מוצר או שירות המועלים על-ידיו לראשונה.
  • יובהר, כי המידע המפורסם על-ידי בית העסק באתר המשנה, יכול שיפורסם על-ידי Giftush גם במקומות אחרים בהם היא מציגה את שירותיה (כגון ברשתות חברתיות בהן היא פעילה).
  • האחריות להתקשרות עם המשתמש, תיאור אמיתי ומהימן של המוצרים או השירותים הנמכרים, מכירת המוצרים והשירותים, איכותם, גביית הכספים בגינם, אספקתם בזמן, שירות ללקוח לפני ואחרי הרכישה וכל ענין אחר הקשור בעסקה שבין בית העסק ללקוח, מוטלת על בית העסק בלבד.
  • בית העסק מתחייב לפרסם ולמכור הטובין באתר המשנה שהקים בהתאם לדין, ובפרט בהתאם לחוק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981, על תקנותיו.
  • בית העסק מתחייב לשמור על פרטיותו ופרטיו של המשתמש אשר בחר לרכוש ממנו טובין, ולא לעשות שימוש לרעה בפרטים ו/או להעבירם לצד ג'.
  • בית העסק מתחייב, כי במידה ומשתמש רכש ממנו טובין כלשהו ומסיבה כלשהי, הטובין לא נמסרו לו בהתאם לתנאים המופיעים ב- Giftushאו באתר הספק, יזוכה המשתמש בעבור תשלום הטובין.
 2. הגבלת אחריות
  • השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת Giftush, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Giftush ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו המלאה של המשתמש.
  • האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על ספקי המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם או לתנאי העסקה עם מי שסיפקם. Giftush לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. Giftush לא תהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא Giftush בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים או השירותים אשר הוזמנו ושולמו על-ידי הרוכש.
  • כל עסקה שתעשה מאת אתר משנה של צד שלישי באתר, או בעקבות פרסום באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, אינה כוללת את Giftush כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין הרוכש לבין המפרסם הנוגע בדבר. Giftush אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות למוצרים ולשירותים שיוצעו או ימכרו כאמור, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
  • היה ונציגי Giftush ינסו לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, לא יתפרש סיוע זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Giftush ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 3. תכני משתמשים ובתי עסק: באחריות הצד שפירסמם בלבד
  • ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. Giftush ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמשים באתר מצהירים כי הם יודעים, ואין מבחינתם כל מניעה, לכך כי מידע ששפירסמו באתר Giftush יפורסם בו וכן באתרים נלווים לו, כגון בדפי הרשתות החברתיות של Giftush.
  • בפרט, מתפרסמים באתר באופן תדיר תכנים של גופיים מסחריים (כגון מפרסמים ובתי עסק המנהלים אתרי משנה באתר) ושל משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב). Giftush אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת Giftush או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
  • פרסום תכנים באתר על-ידי צדדים שלישיים או הצבת קישור על ידי Giftush לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של Giftush לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  • אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את Giftush לפרסמם באתר, ו-Giftush שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על Giftush אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף, Giftush שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על Giftush אחריות בגינם, בכל דרך.
  • בין היתר, Giftush אוסרת פרסום של תכנים מסולפים, מטעים או שקריים (לרבות הטעיה צרכנית); תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב; תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי Giftush; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.
  • הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין Giftush אחראית לתוצאות העסקה דנן.
  • המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשפות את Giftush, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את Giftush, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.
 4. קניין רוחני
  • זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של Giftush (למעט אם נדובר במוצרים אוט פרסומים של צדדים שלישיים, או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – שאז הקניין הרוחני שייך לאותו צד שלישי ו/או מי מטעמו), ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת Giftush מראש ובכתב.
  • Giftush רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  • פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  • השם "Giftush" וסימני המסחר של Giftush (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של Giftush בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת Giftush בכתב ומראש.
 5. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  • ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה Giftush את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת Giftush לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  • כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו- Giftush אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. למען הסר ספק מובהר כי Giftush לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים באמצעות קישוריות (LINKS) המופיעות באתר. Giftush אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.
  • Giftush תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.
  • בנוסף לאמור לעיל, Giftush רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  • Giftush לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • Giftush תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.
  • לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.
 6. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי Giftush, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני (info@Giftush.co.il). נציגי "Giftush" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של Giftush, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה. פרטי שרות הלקוחות כתובים בעמוד: "צור קשר".

 1. שונות
  • Giftush אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.
  • Giftush רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Giftush בקשר לכך.
  • רישומי המחשב של Giftush בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • Giftush רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.